PHP / MYSQL

PHP / MYSQL :

  • CMS : (WordPress, Drupal, Typo3).
  • Framework PHP : (Symfony2, Codeigniter2, Zend Framework2).
  • Template PHP : Smarty.